Passend Onderwijs

Ondersteuningsteam

Binnen samenwerkingsverband De Westfriese Knoop wordt Handelingsgericht Werken (HGW) als fundament gehanteerd. Het gaat altijd om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt..

Handelingsgericht Werken (HGW) is een planmatige en regelmatig herhaalde werkwijze waarbij Onderwijsprofessionals (Leerkracht, Intern Begeleider, Directeur en externe betrokkenen) zeven uitgangspunten toepassen.

De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW) zijn:

  • Doelgericht werken: het schoolteam formuleert korte en lange termijn doelen voor leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
  • De onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal. Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te behalen?
  • Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving (dit kind – op deze school – in deze groep – bij deze leerkracht – van deze ouders – in deze buurt)
  • Leerkrachten realiseren passend onderwijs en dragen daarmee bij aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.
  • Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
  • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.

In samenwerkingsverband De Westfriese Knoop zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, de basiskwaliteit die elke school biedt.

De basisondersteuning legt vast welke deskundigheid van het onderwijsgevend personeel wordt verwacht. En wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten.

Soms heeft een (aanstaande) leerling extra of speciale onderwijsbehoeften die de basisondersteuning overstijgen. De school kan samen met de ouders voor deze hulpvraag een OndersteuningsTeam aanvragen. Daarvoor wordt met een digitaal Groeidocument gewerkt. Samen met school (Intern Begeleider, Leerkracht en directeur), ouders en de extern deskundigen wordt een bespreking gehouden. We bespreken dan de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, van het onderwijs en de opvoeding. Er ontstaat inzicht in de wisselwerking en afstemming tussen de onderwijs- en opvoedingssituatie. De analyse geeft uitzicht op de doelen die we nastreven en de gewenste aanpak. Wat is wenselijk, wat is haalbaar.

Tenslotte geven conclusie, afspraken en planning aan wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. De behoeften van leerling, school en ouders worden verwoord in een plan. Dit  kan bijvoorbeeld zijn observatie, onderzoek, ambulante begeleiding, inschakeling van externe hulp of begeleiding.