Montessorionderwijs

‘Help het mij zelf doen’ – Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse arts, die zich haar hele leven heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Met deze rechten doelde ze op onderwijs en opvoeding wat gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, op eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden. Het kind krijgt zo de kans een gelukkig mens te worden, levend in harmonie met zichzelf en in overeenstemming met zijn capaciteiten.

Zelfstandigheid
Niemand hoeft een kind te leren lopen of praten; ieder kind heeft van nature de drang om ‘groot’ te worden. Het ‘groot’ worden, het uitgroeien tot een onafhankelijke persoonlijkheid, moet het kind zelf doen. Daarom is het volgens Maria Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zelf zijn omgeving te ontdekken en zelf dat te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Daarbij is de hulp van volwassenen in zijn omgeving onontbeerlijk. De zin ‘Help mij het zelf te doen’ omvat de kern van de begeleiding van de zelfstandigheid van een kind. Leerkrachten op een Montessorischool besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid.
Wij leren de kinderen hoe zij zelf allerlei zaken kunnen oplossen. Van veters strikken tot een weekplanning maken. Een kind krijgt die hulp en instructie die het op dat moment nodig heeft.
Dit houdt in dat in een groep van het ene kind meer verwacht wordt dan van het andere kind. De verwachtingen zijn passend bij de mogelijkheden van het kind.

Kindgerichtheid
De eerste levensjaren van het kind zijn voor zijn ontwikkeling van het allergrootste belang. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. De kwaliteit van de omgeving is naast (o.a.) het karakter en de aanleg, bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat de prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeften. Daarnaast is het van groot belang dat het kind begeleid wordt bij het ontwikkelen van zijn zelfstandigheid, op weg van een hulpeloos wezen tot een onafhankelijke persoonlijkheid. Zowel de ouders als de school ziet het als taak de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden. Het kind kan zich daardoor ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, die de verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Voor onze school is het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij een leidraad.
Wij streven ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en in overeenstemming met zijn eigen mogelijkheden. De school kent een grote afstemming naar de kinderen toe. Er is sprake van onderwijs op maat, hetgeen onder andere blijkt uit het aanbieden van de leerstof gebaseerd op de individuele leerlijn, gebruik van adaptieve software en het werken met groepsplannen.

Pedagogisch klimaat
Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen wanneer het zich prettig en veilig voelt op school. Dit positieve pedagogische klimaat wordt gezienals een eerste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Het is daarom erg belangrijk dat het pedagogisch klimaat op onze school goed is. De inspecteur schreef er in een van zijn rapporten het volgende over:

‘Tekenend is de respectvolle wijze waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan. De hand waarmee alle leerlingen ’s ochtends worden verwelkomd en ’s middags worden uitgeluid is hiervan een illustratief voorbeeld. In de groepen heerst dan ook een goed pedagogisch klimaat.’

Uit: inspectie rapport mei 2019

Ons onderwijs streeft naar een evenwicht tussen de verstandelijke, sociale, emotionele en creatieve ontplooiing van de kinderen. Kinderen kunnen alleen goed werken als ze zich prettig voelen. Een goed pedagogisch klimaat vinden wij een absolute voorwaarde.

Wij werken met het programma De Vreedzame school en de M5 meldknop. Klik hier voor meer informatie.

Materiaal
Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal speelt een belangrijke rol binnen het montessorionderwijs. Jarenlange ervaring leert dat het aantrekkelijke materiaal kinderen stimuleert en hen de gelegenheid geeft langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen. In al onze groepen wordt met montessorimateriaal gewerkt. De montessori-materialen worden aangevuld met materialen uit de reguliere methodes die wij ook gebruiken.

In onze schoolgids kunt u nog veel meer lezen over onze school.